Informació prèvia a l’procés contractual

La present pàgina web clickcare.cat és propietat de CLICK COIN SL amb CIF B65387185 i adreça fiscal al c / Alemanya 16-20, 08679 Castellví de Rosanes (BARCELONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre CLICK COIN SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació de l’Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de Comerç Electrònic.

CLICK COIN SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, CLICK COIN SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és promocionar i vendre tota classe de productes i serveis.

La durada de l’contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici de el dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de CLICK COIN SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online. És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web.

Durant el procés de compra s’haurà d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb CLICK COIN SL mitjançant el correu electrònic clickcare@clickcare.cat

El client, a l’rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent CLICK COIN SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, CLICK COIN SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials de la mateixa, aquesta és la informació obtinguda de l’propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant.

Garanties

CLICK COIN SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web. CLICK COIN SL disposa d’un servei de postvenda. El client podrà dirigir-se a l’a el servei de postvenda, per correu electrònic a postvenda@clickcare.cat

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

CLICK COIN SL només realitza enviaments a Espanya península. Les despeses de transport seran indicats en el moment de fer li comanda. El client podrà visualitzar els costos abans de realitzar la compra.

Formes de pagament

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina de l’banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de CLICK COIN SL.

A l’pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l’càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de l’proveïdor i de l’titular s’efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació de l’corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de CLICK COIN SL a l’rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Execució de la comanda

CLICK COIN SL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 24-72h, a partir de l’endemà de l’pagament de la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per CLICK COIN SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que CLICK COIN SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, CLICK COIN SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. CLICK COIN SL podrà donar la doble opció de: subministrar a el client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per CLICK COIN SL dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Dret de desistiment

El comprador disposa d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici de el dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a l’correu electrònic postvenda@clickcare.cat, o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal c / Alemanya 16-20, 08679 Castellví de Rosanes (BARCELONA)

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions de l’ consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a CLICK COIN SL, a l’adreça c / Alemanya 16-20, 08679 Castellví de Rosanes (BARCELONA), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment de l’contracte. S’entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització de l’termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

Reemborsament de l’pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

CLICK COIN SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució de la mateixa, segons que condició es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència d’client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant CLICK COIN SL de l’motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat de l’producte no serà considerada un dret de desistiment.

CLICK COIN SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de CLICK COIN SL està situat al c / Alemanya 16-20, 08679 Castellví de Rosanes (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic postvenda@clickcare.cat

Jurisdicció

Així mateix, CLICK COIN SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. CLICK COIN SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.